Freelancer im Bereich Docker

Chris Aumann

Chris Aumann

Señor DevOps/ SecOps, SRE, Security Engineer

Nazim Kenan

Nazim Kenan

Web-Entwickler für JavaScript, Node.js, Express, MongoDB, Mongoose, WebRTC, Vue.js, Angular, Shopify

Sascha Egerer

Sascha Egerer

Senior Web Developer // PHP // TYPO3 // HTML/CSS // JS // Docker // CI/CD